Les millores que exigeix el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Entrevista amb els nostres especialistes

 

Parlem amb els responsables de l’equip tècnic de PMP Prêt-à-porter cases (Toni Sáez, arquitecte; Alvaro Miedes, enginyer i Míriam Sánchez, arquitecta) per entendre millor les implicacions de la nova normativa i veure si afecta (o no) les llars prêt-à-porter.

El Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, que modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat mes de desembre de 2019 per introduir un seguit de canvis que han de millorar les prestacions dels habitatges.

 

Era quelcom esperat en el sector de l’arquitectura i la construcció?

La present modificació del CTE era esperada per tot el sector de la construcció, ja que les directives del Parlament Europeu i del Consell d’ Europa respecte a l’eficiència energètica dels edificis obliga a revisar i actualitzar els requisits d’eficiència energètica, en períodes no superiors a cinc anys amb l’objectiu que els edificis s’adaptin als avenços tècnics del sector. L’anterior modificació del document DB-HE datava del setembre del 2013, per tant, per donar compliment a les directives europees, estava clar que havia d’aprovar-se.

Sembla que, finalment, com a societat estem cada cop més compromesos amb la sostenibilitat, la eficiència i la salut en les nostres llars. Des de PMP, estem totalment convençuts que aquest és el camí correcte, començant per la legislació i acabant per l´ús individual que fem dels nostres habitatges.

Captura

Quins són els canvis més destacats?

A grans trets, podem trobar 3 canvis destacats:

Revisió del Document DB-HE d’estalvi d’energia per adaptar-lo a la normativa europea.

En aquesta revisió es modifiquen a l’alça els valors mínims d’exigència energètica per encaminar-nos cap a edificacions amb consum energètic gairebé nul (NZEB). L’objectiu és fomentar l’ús de tecnologies més eficients i sostenibles, garantir un millor confort i reduir el consum energètic. Amb aquesta revisió, s’estima que es podran aconseguir estalvis de consum d’energia als edificis d’ un valor al voltant del 40%.

Creació del Document DB-HS 6 de protecció davant del gas radó.

Aquest defineix les mesures per limitar el risc previsible d’exposició inadequada a gas radó a l’interior dels habitatges, especialment en terrenys que es trobin ubicats als municipis on s´ha detectat un nivell de risc considerable.

Modificació del Document DB-SI de seguretat en cas d’ incendi.

Aquest obliga a millorar els tancaments exteriors per donar resposta a les noves exigències en matèria d’eficiència energètica, limitant el risc de propagació del foc a l’exterior.

En relació a la preocupació del gas radó. Podeu explicar què és aquest gas, on es troba i com ens pot afectar?

El gas radó és un gas inert, derivat de la desintegració del radi 226Rd  i  present de forma natural en els sols terrestres.  Es presenta a la natura en forma de tres isòtops:  el 222Rn (radó), provinent de la desintegració de l’urani, el 220Rn (toró), provinent de la desintegració del tori i el 219Rn (actinó), provinent de la desintegració de l’actini.

D’aquests tres isòtops, el més important des del punt de vista radiològic és el primer, conegut com a gas radó. Aquest gas pot viatjar entre els intersticis dels sols fins arribar a la superfície, on es dilueix entre els gasos de la atmosfera, però també pot introduir-se a l’interior dels edificis si aquests no es troben protegits correctament.

En espais tancats, aquest gas s´acumula i fa que augmenti la seva concentració. La inhalació d’aquest gas de forma continuada pot arribar a generar càncer de pulmó, atès que la radiació produïda per la desintegració del mateix a l’interior del nostre organisme, pot alterar l’ADN dels teixits pulmonars. El radó es considerat cancerigen per l’Organització Mundial de la Salut i s´ha demostrat que es la segona causa de risc de càncer de pulmó, per darrera del tabac.

Per tant, les noves exigències pretenen millorar les prestacions dels habitatges, a nivell d’eficiència energètica i en relació a la salut, confort i seguretat dels usuaris. Com afectarà, doncs, als nous habitatges prêt-à-porter?

La modificació del CTE no ha suposat grans canvis a les cases que dissenyem i fabriquem a PMP Prêt-à-porter cases pels següents motius:

Les modificacions introduïdes al document d’estalvi d’energia no varien de forma substancial la forma que tenim de dissenyar i construir a la nostra empresa.

Les nostres cases ja empren fusteries exteriors amb alts valors de transmitància i materials aïllants amb una millor conductivitat. Només ens influeix a les zones amb un clima més rigorós, degut a l’ augment d’ exigències de la normativa, en aquests casos introduïm vidres triples en els nostres habitatges, aportant encara més qualitat i confort.

La incorporació del document bàsic per la protecció davant del gas radó tampoc modifica el disseny ni la construcció de les nostres cases.

Fa anys que ja construïm cambres sanitàries ventilades adequadament, tal i com marca la nova normativa de protecció. I la utilització de barreres anti-radó, en làmines o pintures impermeabilitzants, tampoc modificarà la nostra forma d’entendre la construcció d’habitatges. Tot al contrari, permet augmentar el confort i la seguretat dels habitatges, construint espais més segurs i més confortables per aquelles persones que els habitin.

Des dels inicis, la nostra voluntat ha estat la d’anar un pas endavant del CTE, mirant al futur i garantint sempre les màximes prestacions per als nostres clients.

Les cases prêt-à-porter ja estaven adaptades a la normativa vigent gairebé al 100%, oferint alts nivells de confort i eficiència per sobre dels requeriments normatius.

Es preveuen més canvis a nivell normatiu en els propers anys?

A nivell normatiu, estem convençuts que sortiran normatives més rígides que limitin les freqüències electromagnètiques, o be l’ús de materials no saludables o no sostenibles. Creiem que és quelcom importantíssim que fins ara no s’ha tingut en compte i, donat que les llars són espais on hi passem moltes hores i moments de la nostra vida, és imprescindible que siguin el més saludable possible i s’adaptin als nous avenços que el mercat i la tecnologia ens proporciona.

I a PMP Prêt-à-porter cases? Preveu canvis importants a nivell de producte?

I tant! La innovació constant i l’evolució està sempre present en els nostres objectius. No només en termes de salut de l’habitatge, també a nivell d’eficiència energètica per aconseguir que les nostres cases siguin encara més confortables amb una despesa d’energia nul·la. Per tant, serà necessari augmentar, encara més, els sistemes domòtics i les noves tecnologies. Aquestes incorporacions, juntament amb els correctes usos dels habitatges, permetrà maximitzar el benestar d’aquells que habitin les nostres llars.

Toni Sáez, arquitecte.

Míriam Sánchez, arquitecta.

Álvaro Miedes, enginyer.

Tens dubtes sobre el CTE o el mètode de construcció de PMP Prêt-à-porter cases?

¡Contácta’ns!

Desplaça cap amunt