Skip to main content

Informació legal

En compliment del deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

Empresa titular d’aquest web: PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L.

CIF: B25759028

Domicili: C/ IVARS D’URGELL, 20 PI NEOPARC – 25190 – LLEIDA

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida el 26-04-2013, Tom 1345, Foli 94, Secció 8, Full L 26857 Inscripció 1a.

Telèfon: 973603954

Correu electrònic: protecciodedades@pmp-pretaporter.com

 

OBJECTE

El Responsable posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén complir el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, i les normatives vigents en matèria de protecció de dades, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines en són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la publicació al lloc web del Responsable.

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

POLITICA D’ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i retirarà immediatament la redirecció a aquest lloc web, a més de posar en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del Responsable. No obstant això, i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSICE, el Responsable es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se’n el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable es troba profundament compromès amb el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD”), i la normativa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, la “LOPDGDD”).

Així mateix, el Responsable informa que compleix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic i li sol·licitarà el consentiment al tractament de les seves dades amb finalitats comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos o gràfics són propietat del Responsable o, si escau, aquest disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat a què es destinin, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Responsable es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i aquests mateixos són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que puguin suscitar. En tot cas, el Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, però, en tot cas,  han de redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu esment o l’aparició al seu lloc web no implica en cap cas l’existència de drets ni responsabilitat del Responsable sobre aquests, ni tampoc suport, patrocini o recomanació per la seva banda.

Per a totes aquelles imatges en les quals el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o al correu electrònic indicat a l’encapçalament.

SSL

El Responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció a butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà en color verd, i s’activarà el protocol “https”, que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.