Skip to main content

Ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.

PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L.U., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment el compliment íntegre i ple de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L.U.

CIF: B25759028

Domicili: POLÍGON IND. NEOPARC CL. IVARS D’URGELL, 20 – 25190 LLEIDA

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida el 2013.04.26, Tom 1345, Foli 94, Secció 8, Full L 26857 Inscripció 1a

Telèfon: 973603954

Correu electrònic: protecciodedades@pmp-pretaporter.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d’informació a través de la web.

Consentiment prestat de manera expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Enviament de butlletins, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de manera expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Interès legítim de la Societat.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament Termini de conservació
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Tractarem les seves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud o petició.
Enviament de butlletins, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les seves dades fins que se’n doni de baixa.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que hi resultin d’aplicació.

 

DESTINATARIS DE LES DADES

Per complir les finalitats indicades en la present Política de privadesa, és necessari que donem accés a les seves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que li oferim (Encarregats de Tractament).

Els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

 

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que es tracten i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui; en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’Usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals són facilitades pel mateix interessat de manera absolutament voluntària.  La negació a facilitar determinades dades o respondre preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal. En aquest cas el Responsable ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li’n garanteix la seguretat, i ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el consentiment previ del seu pare/mare o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentades en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició i que la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que el Responsable li presti s’ajustin completament a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable ha d’informar sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones les dades de les quals puguin haver estat afectades i les autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i dels Continguts.

La relació entre l’Usuari i el Responsable s’ha de regir per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació o a l’aplicació, les parts han de sotmetre els seus conflictes a la jurisdicció ordinària i sotmetre’s als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.